16 สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จาก สพฐ.

สมรรถนะครู

มีครบหรือยัง? 16 สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จาก สพฐ.

สมรรถนะครู คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่บุคลากรพึงมีเพื่อระบบการศึกษาและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดของโรงเรียน และดีต่อวิชาชีพครู การรู้จักและประเมินสมมรรถนะครูอย่างสม่ำเสมอทำให้มั่นใจว่าตัวบุคลากรและครูมีความมั่นใจในการทำงาน รวมทั้งเข้าใจสมรรถนะของตนเองมาขึ้นนำไปสู่การพัฒนาระยะยาวต่อไป ส่วนหน่วยงานเองก็สามารถนำสมรรถนะนี้ไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับที่ต้องการได้

บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ. ได้ชี้แจง 16 สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้แก่ 

 1. รอบรู้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา

 2. ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้

 3. เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน

 4. ช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้

 5. ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

 6. รอบรู้ในเนื้อหาของสาขาวิชาเอกที่สอน และบูรณาการองค์ความรู้ในวิชาเอกสำหรับการเรียนการสอนได้

 7. วิเคราะห์ จัดทำใช้ประเมิน และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาได้

 8. จัดทำแผนการเรียนรู้และนำแผนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน

 9. บริหารจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้

 10. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้

 11. แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้

 12. ประยุกต์ใช้ หรือพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

 13. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้

 14. เลือกใช้ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้

 15. ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนได้

 16. สมรรถนะใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องในการเรียนการสอน หรือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ขอขอบคุณข้อทูลและที่มา จาก Eduzone