เหมาะกับใคร?

 • นักเรียนที่มีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และต้องการเสริมสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงทักษะให้สามารถต่อยอดการเรียนตามระดับชั้นได้

คอร์สเรียน

 • พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

ระดับชั้น

 • มัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกอบด้วย

 • Digital Content & Textbooks

    – ไฟล์เรียน

    – หนังสือเรียน (ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ)

    – แบบฝึกหัด

    – คู่มือครู

 • Software & AssessmentTeacher

 • Training & Implementation

สนใจหลักสูตรนี้