background image
การเรียนรู้แบบ 1:1 ผ่านเนื้อหาแบบดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนในห้องเรียน

Solution ของ Learn Education

Blended Learning Solution – ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน

ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานของ Learn Education มีหัวใจหลัก 3 ข้อ
คือ เนื้อหาสื่อในรูปแบบดิจิตอลและหนังสือประกอบ, การประเมินผลแบบรู้ผลทันที และ การอบรบครู & การบริการหลังการติดตั้ง

เนื้อหาสื่อในรูปแบบดิจิตอลและหนังสือประกอบ

ด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง Learn Education ได้พัฒนาเนื้อหาในไฟล์วีดีโอ ตำรา แบบฝึกหัด ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละส่วนอย่างลงตัว

การประเมินแบบ Real-time

ด้วยความเชื่อว่านักเรียนทุกคนต่างมีความสำคัญ ดังนั้นเราจึงคอยติดตามผลการเรียนของเด็กแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ระบบของเราเอื้อให้ครูสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของเด็กได้เป็นรายคน โดยมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัดสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ และเพื่อที่ครูจะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวางแผนการสอนและพัฒนาเด็กแต่ละคนได้ต่อไป

การอบรบครู & การบริการหลังการติดตั้ง

Learn Education ออกแบบเนื้อหาบทเรียนให้เหมาะกับโรงเรียนแต่ละกลุ่มโดยมีการประสานงานกับครูผู้สอนเพื่อวางแผน และลงพื้นที่ติดตามสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเพื่อติดตามผล นอกจากนี้เรายังจัดสัมมนาครูเพื่อให้ครูจากโรงเรียนเครือข่าย Learn Education มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนได้