คุณครูเคยพบเจอกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

เราเชื่อว่าคุณครูหลายท่านต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนการสอน คิดกิจกรรมประกอบการสอนในห้องเรียนไม่ออก กลัวสอนแล้วนักเรียนไม่เข้าใจ ไม่สนุกกับสิ่งที่เราเตรียมมา จำนวนนักเรียนมากหากเทียบกับคุณครู 1 ท่าน ทำให้การเรียนการสอนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือจะเป็นเรื่องที่วัดผลความก้าวหน้าของนักเรียนได้ยาก และที่สำคัญ “ภาระงานครู” ที่มีจำนวนมาก อีกทั้งยังรวมถึงภาระงานนอกจากการสอนอีกด้วย

LearnEducation ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้พัฒนา Blended Learning Solution เพื่อเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคุณครู

ระบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ LearnEducation เปลี่ยนวิธิการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพร้อมกับ ระบบการ Implement ทําให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1.การใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมคุณภาพเนื้อหาการสอนให้มีมาตรฐาน และไม่มีขีดจํากัดการ กระจายของเนื้อหาที่มีคุณภาพ ซึ่งมักเกิดจากการขาดแคลนครู ทําให้นักเรียนจากโรงเรียนที่มีครูจบไม่ตรงสาย และ โรงเรียนด้อยโอกาส ได้มีสิทธิ์เรียน เข้าถึงเนื้อหาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพไม่ต่างจากเด็กในเมืองใหญ่

2.การเปลี่ยนบทบาทของครูจากผู้บรรยาย สู่การเป็นผู้สอนอย่างแท้จริง เพราะหน้าที่การ บรรยาย จะมีไฟล์เรียนดิจิตอลเป็นผู้ดําเนินการแทน ผู้สอนจะมีเวลาที่ไปมุ่งเน้นสอนจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจ เป็นรายคนมาก ขึ้น อีกทั้งช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเพิ่มมากขึ้น

3.ระบบการ implement ที่ลดช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีมักพบข้อผิดพลาดที่ทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่มักเกิดมาจาก การวางโมเดลของการ implement ได้ไม่ถูกต้อง อาจผิดกลุ่มเป้าหมาย หรือผิดขั้นตอน ซึ่งทาง LearnEducation ได้เห็นความสําคัญนี้ จึงสร้างทีมงานที่มีหน้าที่ implement อย่างชัดเจน เพื่อลดช่องว่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับการใช้ระบบของเรา

4.คอนเทนต์ (Content) ที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ด้านเนื้อหาวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ยังสอดแทรก ประโยชน์ด้าน คุณธรรม และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเพราะเราเชื่อว่า นักเรียนที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องมีทั้งความเก่ง เป็นคนดี และรู้จักวิธีใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง

ยกระดับ “ความสำเร็จที่มากกว่า”

นักเรียน

 -สนุก เข้าใจง่าย สามารถเรียนด้วยความเร็วของตนเอง ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น

ครู

-แบ่งเบาภาระ ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น พฤติกรรมเด็กดีขึ้น โอกาสเพิ่มวิทยฐานะ

ผู้ปกครอง

-อนาคตลูกหลานดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น พฤติกรรมเด็กดีขึ้น ทําให้ภาระน้อยลง ได้รับความคุ้มค่าและ ความพึงพอใจ

โรงเรียน

-ภาพลักษณ์ดีขึ้น –ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น

พร้อมด้วยนวัตกรรมใหม่ LearnEducation x Learn Anywhere ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคุณครูทุกท่านให้สามารถ “เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้”

โดยรูปแบบการเรียนลักษณะนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร จึงมั่นใจได้ในคุณภาพที่เราไม่หยุดพัฒนา ทั้งเนื้อหาวิชาการ และนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อครูและนักเรียนทุกคน

7 หลักสูตรการเรียนรู้ รูปแบบ Blended Learning มีหลักสูตรอะไรบ้าง?

สำหรับโรงเรียน หรือคุณครูที่สนใจ การเรียนรูปแบบ Blended Learning Solution สอบถามข้อมูล หรือติดต่อรับสิทธิพิเศษได้ที่

087-7909042 คุณทรงพล สถิตพรเทวัญ 

093-2929956 คุณมินท์มันตา ศิริรัตนบุรานนท์ 

085-9211947 คุณกฤษดา วราพรมงคลกุล 

หรือสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียด ด้านล่างไว้ ทางเราขออนุญาตติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน

สนใจหลักสูตร กรอกข้อมูลเพิ่มเติม