เหมาะกับใคร?

  • โรงเรียนที่ต้องการนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่และเสริมสร้างความเข้มข้นด้านวิชาการให้พร้อมในการแข่งขันสำหรับหลักสูตร English program (EP)

คอร์สเรียน

  • กลุ่มสาระการเรีนนรู้คณิติศาสตร์ (ฉบัับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุุทธศักราช 2551

ระดับชั้น

  •  มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประกอบด้วย

  • Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน

  – หนังสือเรียน

  – คู่มือครู

  • Software & Assessment

  • Teacher Training & Implementation

ความรู้สึกของครูและนักเรียน

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
คลิก https://bit.ly/3dzYBhd หรือโทร 02-251-4569

บทความที่เกี่ยวข้อง

ห้องแล็บเสมือนจริง สนุก เห็นภาพ ด้วย Lab for School จาก LearnEducation

ห้องแล็บเสมือนจริง สนุก เห็นภาพ ด้วย Lab for School จาก LearnEducation

วิทยาศาสตร์กับการทำ Lab การทดลองนั้น ถือเป็นของคู่กันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน และทำให้การเรียนเห็นภาพยิ่งขึ้น แต่เนื่องด้วยในหลายๆ โรงเรียนมีเวลาจำกัด อีกทั้งอุปกรณ์ทำการทดลองไม่ครบ จึงทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์อาจจะขาดการปฏิบัติการทำการทดลองไปได้  LearnEducation เล็งเห็นปัญหา…

สนใจหลักสูตรนี้