1. การนำระบบนี้ไปประยุกต์ใช้นั้นจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายนั้นจะแปรผันไปตามพื้นที่ และรูปแบบของระบบที่ติดตั้ง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนของเรา (เบอร์โทรศัพท์ 086-320-0063, 099-234-6594 และ 081-776-9254)

2. หลังจากที่โรงเรียนได้ใช้สื่อการสอนของบริษัทเลิร์น เอ็ดดูเคชั่นแล้ว บทบาทของคุณครูจะเป็นอย่างไร และโรงเรียนสามารถลดจำนวนคุณครูในโรงเรียนได้หรือไม่

คุณครูยังคงทำหน้าที่สำคัญคือการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในห้องเรียน ถือเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการสอนแบบบูรณาการของเรา ทางบริษัทเลิร์น เอ็ดดูเคชั่นมีเปิดฝึกอบรมคุณครู และจัดสัมมนาเพื่อช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ของคุณครูและนักเรียนได้มากขึ้น เราเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณครู และนักเรียนนั้นจะช่วยปลูกฝังประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าจดจำให้กับนักเรียนได้

3. ผู้บริจาคนั้นได้รับสิทธิในการลดหย่อน 200% จริงหรือไม่

จริงผู้บริจาคมีสิทธิในการลดหย่อนและละเว้นภาษี 200% ในกรณีบริจาคให้กับโรงเรียนตามรายชื่อที่กรมสรรพพากรได้ประกาศไว้

4. โรงเรียนของเรามีห้องคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์จำกัด ปัจจัยนี้จะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเลิร์น เอ็ดดูเคชั่นหรือไม่

ทางเราจำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าคอมพิวเตอร์นั้นมีการใช้งานตลอดทั้ง 45 คาบในหนึ่งสัปดาห์หรือไม่

5. ตำรา และเครื่องมือการสอนของทางเลิร์น เอ็ดดูเคชั่นนั้นได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่

ขณะนี้ทางเราอยู่ในขั้นตอนที่จะรับรองเครื่องมือการสอน แต่สำหรับตำราทุกเล่ม และเครื่องมือการสอนของเรานั้นได้รับการพิสูจน์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำแล้ว (เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คุณภาพของตำราเรียนนั้นถือได้ว่ามีคุณภาพมากกว่าตำราปกติที่วางขายตามท้องตลาด

ร่วมสนับสนุนการศึกษากับ LEARN EDUCATION