Learn O Life

Choose your right direction, use your right value

กิจกรรมค้นหาและพัฒนาศักยภาพตนเอง นำโดยทีมนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

WORKSHOP กับ Learn O Life


เราเชื่อว่าความฝันเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาและสร้างขึ้น นักเรียนแต่ละคน มีความถนัดและความชอบที่ต่างกัน ดังนั้นการค้นหาตัวเอง พัฒนาจุดแข็ง สร้างเป้าหมายในชีวิต พัฒนาทักษะแห่งอนาคต และเลือกวางแผนการเรียนในอนาคตจึงเป็นทักษะที่ต้องออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล

กิจกรรม + ทฤษฎีทางจิตวิทยา + งานวิจัย = Learn O Life

Learn O Life นําทฤษฎีทางจิตวิทยา มาประยุกต์ให้เป็นเกม น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การพัฒนากรอบแนวคิด และทักษะในออกแบบแนวทางการพัฒนาตัวเองสู่อาชีพแห่งความสุขในอนาคต ผ่านกิจกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน​

มีวิทยากรคู่กับนักจิตวิทยาในทุกกิจกรรม

กิจกรรมของ Learn O Life พัฒนาโดยนักจิตวิทยาและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก รวมถึงมีวิทยากรมากประสบการณ์ดำเนินการและนักจิตวิทยาคอยดูแลและให้คำแนะนำเด็กตลอดกิจกรรม

สนุกและเรียนรู้ง่ายด้วยกิจกรรมเกม

เพราะ Learn O Life รู้ว่าการเรียนรู้ เกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนมีอยากมีส่วนร่วมในการเรียน กิจกรรมของ Learn O Life จึงมีได้รับการออกแบบโดยใช้โมเดลกิจกรรมเกม (Gameful Learning)

ออกแบบตามพัฒนาการ

Learn O Life เข้าใจพัฒนาการเด็ก และปัญหาที่ผู้ปกครองและเด็กในแต่ละช่วงชั้นมักจะเจอ กิจกรรมจึงได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น

ติดต่อสอบถามกับทีมงาน Learn O Life ได้ที่...