44261248_2659273684297799_7467792536728240128_n.jpg
เครือข่ายสังคมครูทั่วประเทศ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้
พัฒนาทักษะวิชาชีพครู
ด้วยหลักสูตรมาตรฐานผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
40455465_273181940168702_6394738006279847936_o.jpg
เตรียมพร้อมก่อนใคร
14 หลักสูตรคุณภาพ
คูปองครู 2562
ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากคุรุพัฒนา

ทำไมต้อง TrainKru​

เพราะเราเชื่อว่า “คุณภาพการศึกษา เริ่มต้นที่ครู” เราจึงร่วมออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรคูปองครูคุณภาพกับองค์กรและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชาและรูปแบบการอบรม เพื่อร่วมเคียงข้างครูคนสำคัญเช่นคุณ​