Online Blended Learning Solution

นวัตกรรมการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่
แบบครบวงจร เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
ของนักเรียนและโรงเรียน

LEARN EDUCATION

นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานครบวงจรเพื่อการศึกษาไทยและผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่า

นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่

ผสมผสานเทคโนโลยีสู่ชั้นเรียน เพื่อความทัดเทียมและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

นักเรียน

เรียนสนุกเข้าใจง่าย
เรียนด้วยความเร็วของตนเอง
ทบทวนได้ตามที่ต้องการ

ครู

แบ่งเบาภาระในการเตรียมการสอน
จัดการพฤติกรรมของนักเรียน
ทราบผลการเรียนทันทีหลังจบคาบ

ผู้ปกครอง

ลูกหลานรู้จักวินัยในการเรียน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้น
ไร้กังวลเรื่องเด็กเรียนไม่ทันเพื่อน

โรงเรียน

ผลสัมฤทธิ์โรงเรียนดีขึ้น
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครอง
มีภาพลักษณ์ที่ดี ทันสมัย

HIGH PERFORMANCE

ผลสัมฤทธิ์จากการใช้ระบบ LearnEducation กับ คะแนน O-NET ที่สูงขึ้น

เสียงจากผู้เชี่ยวชาญ

“ตอนนี้การศึกษาไทยอยู่ในภาวะเหลื่อมล้ำภายในประเทศสูง เราเลยพยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครูและนักเรียน ถ้าเราทำในสิ่งที่ดี ด้วยเจตนาที่ดี และวิธีการที่ถูกต้อง ความสำเร็จรอเราอยู่ ถ้าเราไม่ล้มเลิก”

คุณ ธานินทร์ ทิมทอง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างประโยชน์และคุณค่าทางสังคม บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น

เราเห็นความตั้งใจทุ่มเทของทีมงาน Learn Education ในการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถช่วยนักเรียนในเมืองและในต่างจังหวัดเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

ดร.ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย

ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Learn Education เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลระดับชาติมากมาย เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้กิจการเพื่อสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษา Learn Education แสดงให้เราเห็นว่ากิจการเพื่อสังคมสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดได้เช่นกัน

คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

WINNING AWARDS

การยอมรับจากนานาชาติ

National Innovation Awards 2020

 • National Innovation Awards 2020
 • Epic Foundation 2017

 • Epic Foundation 2017
 • DBS-NUS 2015

 • DBS-NUS 2015
 • BETT Asia 2015

 • BETT Asia 2015
 • Social Enterprise Awards 2014

 • Social Enterprise Awards 2014
  • สาระน่ารู้จาก LearnEd

   แจกฟรี! แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ บวกลบเลขสำหรับเด็กประถมต้น

   […]

   แจกฟรี! แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ Present และ Past Tenses พร้อมเฉลย

   […]

   แจกฟรี! ใบงานภาษาไทยคำกริยา ประถมศึกษาปีที่ 6

   […]