LAB FOR SCHOOL

เข้าใจเนื้อหา แบบเห็นภาพ 

ผ่านการทดลองจริง

การทดลองเห็นภาพเข้าใจง่าย

เหมือนนักเรียนได้ทําการทดลองจริงในห้องปฏิบัติการ

มีอุปกรณ์การทดลองและสารเคมี

ครบถ้วนโดยครูผู้สอนไม่เสียเวลาในการจัดเตรียม

เสริมด้วย Pre-Test และ Post-Test

เพื่อวัดความเข้าใจของนักเรียน

มีการยกตัวอย่าง

ให้เด็กสามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันของเด็กได้จริง