ดาวน์โหลดเลย! ตัวอย่างไฟล์โรงเรียนคุณธรรม จาก สพฐ

ตัวอย่างไฟล์โรงเรียนคุณธรรม

การตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 

  1. โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง

 

  1. โรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหากำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 

  1. โรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม

 

  1. โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน

 

  1. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 

  1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่น ๆ

 

  1. มีผลงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน

 

  1. โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสถานที่ในการปลูกฝังปฏิบัติด้านคุณธรรม

 

  1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมด