ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เริ่มสอบโอเน็ต O-NET วันเสาร์ที่ 1 ก.พ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และประกาศผลสอบโอเน็ต O-NET วันที่ 25 มี.ค. 2563

เวลาสอบ  09.00 – 10.00 น. รหัสวิชา 64  วิชาคณิตศาสตร์  ระยะเวลา 60 นาที

เวลาสอบ 10.30 – 12.00 น.  รหัสวิชา 61  วิชาภาษาไทย ระยะเวลา 90 นาที

เวลาสอบ 13.30 – 14.30 น.  รหัสวิชา 65  วิชาวิทยาศาสตร์  ระยะเวลา 60 นาที

เวลาสอบ 15.00 – 16.o0 น.  รหัสวิชา 63  วิชาภาษาอังกฤษ  ระยะเวลา 60 นาที

** ข้อสอบวิชาภาษาไทย มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย และรูปแบบอัตนัย (เขียนสอบ)

 

ตารางสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เริ่มสอบโอเน็ต O-NET วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.30 น. และประกาศผลสอบโอเน็ต O-NET วันที่ 26 มีนาคม 2563

ตารางสอบวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ  10.00 – 11.30 น. รหัสวิชา 94  วิชาคณิตศาสตร์  ระยะเวลา 90 นาที

เวลาสอบ 13.00 – 14.30 น.  รหัสวิชา 91  วิชาภาษาไทย ระยะเวลา 90 นาที

ตารางสอบวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ  10.00 – 11.30 น. รหัสวิชา 95  วิชาวิทยาศาสตร์  ระยะเวลา 90 นาที

เวลาสอบ 13.00 – 14.30 น.  รหัสวิชา 93  วิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 90 นาที

ตารางสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เริ่มสอบโอเน็ต O-NET วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. และประกาศผลสอบโอเน็ต O-NET วันที่ 27 มีนาคม 2563

ตารางสอบวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ  08.30 – 10.30 น. รหัสวิชา 02  วิชาสังคมศึกษาฯ  ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ  11.30 – 13.30 น. รหัสวิชา 04  วิชาคณิตศาสตร์  ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ 14.30 – 16.30 น.  รหัสวิชา 03  วิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 120 นาที

ตารางสอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

เวลาสอบ  08.30 – 10.30 น. รหัสวิชา 01 วิชาภาษาไทย  ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ  11.30 – 13.30 น. รหัสวิชา 05 วิชาวิทยาศาสตร์  ระยะเวลา 120 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ niets.or.th