เรียนรู้!! 10 ทักษะที่จำเป็นสำหรับครูไทยยุค 4.0

ทักษะที่จำเป็นสำหรับครูไทยยุค 4.0

เพราะครูคือแม่พิมพ์ของชาติ คือผู้ที่มีความสามารถส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตของนักเรียน หน้าที่ของครูนั้นโดยหลักคือผู้ประสาทวิชาความรู้ ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีการศึกษาที่ดี ไม่เท่านั้นนอกจากครูจะเป็นผู้ที่ดูแลแนะนำนักเรียนแล้ว ครูเองก็ต้องหมั่นเสริมทักษะ ปรับตัวเพื่อเรียนรู้ไปกับสังคมของเด็กเช่นกัน 

10 ทักษะที่จำเป็นสำหรับคุณครูไทยยุค 4.0 

1.Enthusiasm : ครูที่ยิ่งใหญ่ มีความกระตือรือร้นในงานที่ทำ ในบทเรียนที่สอน ส่งเสริมนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียน

2.Leadership : ครูที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีความสามารถนำ แนะแนวทางแก่นักเรียน ควบคุมและนำทางนักเรียนให้ประพฤติไปในแนวทางที่ดี

3.Organization : จัดการอย่างมีระบบ ตัดสินใจในความสำคัญการทำกิจกรรมกรรมต่างๆ การสอบ กิจกรรม ให้คะแนน สำเร็จตามเวลา เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สูงสุด

4.Respectful : ครูที่ดีต้องเป็นผู้ที่เคารพนับถือของเด็ก ทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยเมื่อแสดงความคิดเห็น สอบถาม สอนให้เด็กเป็นผู้ฟังที่ดี เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

5.Multitasking : ครูไม่เพียงแต่สอนตามหลักสูตร คอยสอบหรือให้คะแนนเท่านั้น แต่จำเป็นต้องเรียนรู้หลายๆด้าน เตรียมการสอนล่วงหน้า นำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับผู้เรียนด้วย

6.Teamwork : ครูที่มีความสามารถต้องทำงานเป็นทีม พร้อมกับทำให้นักเรียนรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีม ครูควรคอยสอนและนำแก้ปัญหา และสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

7.Ability to Teach : มีทักษะความสามารถในการสอน  มีแบบการสอนเป็นของตัวเอง พร้อมกับสาธิตให้เด็กเห็นภาพตัวอย่าง อธิบาย Concept อย่างชัดเจน

8.Communication : ครูต้องมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารอย่างโดดเด่น สามารถติดต่อร่วมสนทนากับประชาชนทุกช่วงวัย สื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน นักเรียน ผู้บริหาร ได้เป็นอย่างดี

9.Adaptability : ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญของครู กล่าวคือครูต้องคอยดูแลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อยางมีสติ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

10.Interpersonal Skills : ครูที่เป็นมิตรกับนักเรียน ควรมีบุคลิกภาพที่น่ารักเป็นมิตร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เอาใจใส่ เห็นใจนักเรียน เพื่อทำให้นักเรียนกล้าที่จะเข้าหาและปรึกษานั่นเอง

โดย 10 ทักษะ ดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ครูควรมี หรืออาจจะนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพราะการเป็นครูนั้นอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ แต่หากคุณครูทุกท่านรู้จักปรับตัวนำทักษะพื้นฐานไปใช้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนและนักเรียนของท่านนั้น อาจช่วยให้การดำรงอาชีพครูเกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดมากขึ้นนั่นเอง

ที่มา : https://www.matichon.co.th/