ทำความรู้จัก นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation)

นวัตกรรมการศึกษา

นวัตกรรมทางด้านการศึกษาคืออะไร?

การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรมการศึกษา

1. นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร เป็นการใช้วิธีการใหม่ๆในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากขึ้น เช่น การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรรายบุคคล หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ และหลักสูตรท้องถิ่น

นวัตกรรมการศึกษา

2. นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ๆ  เช่น เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน

นวัตกรรมการศึกษา

3. นวัตกรรมสื่อการสอน เช่น เอกสารการเรียน สื่อการสอนใหม่ ๆ นอกเหนือจากหนังสือเรียนธรรมดา นออกจากนั้นปัจจุบันนักการศึกษานำศักยภาพของเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสื่อการสอนใหม่ ๆ เช่น สื่อที่ใช้เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นวัตกรรมการศึกษา

4. นวัตกรรมทางด้านการประเมินผล เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการวัดผลและประเมินผลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการวัดผล

นวัตกรรมการศึกษา

5. นวัตกรรมการบริหารจัดการ เป็นการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศมาช่วยในการบริหาร จัดการ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษา

Online Blended Learning คือ

Online Blended Learning จาก LearnEducation คือ นวัตกรรมการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่แบบครบวงจร ซึ่งเป็นลักษณะของการผสมผสานการเรียนทางไกล ( Distance Learning ) ผ่านระบบเครือข่าย Online ร่วมกับการเรียนแบบเผชิญหน้า( Face to Face ) เพื่อช่วยให้การเรียนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่ว่าโรงเรียนเลื่อนเปิดหรืออาจต้องปิดกระทันหันอีก หมดกังวัลได้เลย! ด้วยระบบ LearnAnywhere จาก LearnEducation แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์คุณภาพ ที่พร้อมรับทุกสถานการณ์ ช่วยเพิ่มอิสระและความยืดหยุ่นในการเรียน ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ คุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับ คลิก https://bit.ly/3dzYBhd

หรือโทร 02-251-4569