ทำความรู้จัก 5C พัฒนาระบบการเรียนรู้ใหม่

5C
แนวคิด 5C มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบใหม่ “Capability Contents Connectivity Classroom/Channel และ Culture”

โดยกระทรวงการศึกษา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงจัดทำแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform) หรือ DEEP* หนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ให้สามารถจัดการองค์ความรู้ได้ดีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนได้ตรงตามทักษะที่ต้องการ ประกอบกับในยุคสมัยนี้ เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นกับทุกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการศึกษา จึงได้มุ่งหวังและทำการพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 5C เป็นปัจจัยสำคัญ แบ่งดังนี้
การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 5 C คือ

Capability   มุ่งพัฒนาเด็กตามความสามารถและความชอบของผู้เรียน


Contents  เนื้อหาหลักสูตรต้องปรับเปลี่ยน ต้องสร้างหลักสูตรที่หลากหลาย โดยภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันจัดทำ โดยหลักสูตรเหล่านี้ต้องส่งถึงเยาวชนไทยและประชาชนทั้งหมด


Connectivity  ต้องนำเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อเข้ากับการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน


Classroom/Channel  ต้องปรับเปลี่ยนห้องเรียน ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำกัดแค่ห้องเรียนเท่านั้น


Culture  วัฒนธรรมการเรียนต้องปรับเปลี่ยน คือต้องเปลี่ยนจากการเรียนการสอนที่ครูพบนักเรียน โดยนำเทคโนโลยีมาสร้างวัฒนธรรมการเรียนในรูปแบบใหม่

 

ทีมา : https://moe360.blog /, ศธ.360 องศา