ประกาศผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2563

สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563 ก่อนกำหนด

โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสอบได้บนเว็บไซต์ของสทศ.