ประกาศผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบ O-net

สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563 ก่อนกำหนด

โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสอบได้บนเว็บไซต์ของสทศ.