ประกาศรายชื่อคุณครูที่ได้รับสิทธิ์ อบรมฟรี! หลักสูตร “การบูรณาการเครื่องมือและสื่อการสอนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา”

ประกาศรายชื่อครูได้รับสิทธิ์การอบรมฟรี หลักสูตรพัฒนาครู

ประกาศรายชื่อคุณครูที่ได้รับสิทธิ์ อบรมฟรี! หลักสูตร “การบูรณาการเครื่องมือและสื่อการสอนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา”

คุณครูที่ได้รับสิทธิ์อบรม ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ยืนยันการรับสิทธิ์ และกรอกข้อมูลบัตรประชาชนเพิ่มเติม (ใช้สำหรับยื่นชั่วโมงรับรองกับคุรุพัฒนา เป็นหลักฐานการประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ)

2. กดเข้าร่วม Open chat ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารต่างๆ
ในการอบรม

(ยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น)

รูปแบบการอบรม : แบบผสมสื่อออนไลน์ 20 ชั่วโมง (ออนไลน์ 13 ชั่วโมง + เวิร์คช้อป 7 ชั่วโมง)


หมายเหตุ : คุณครูอบรมออนไลน์ 13 ชั่วโมง และต้องไปเวิร์คช้อป ใน 5 จังหวัดนี้เท่านั้น สถานที่จัดในตัวเมืองของจังหวัดนั้นๆ สถานที่อบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ)


สถานที่จัดเวิร์คช้อป 5 จังหวัด


– จ. นครสวรรค์
– จ. ประจวบคีรีขันธ์
– จ. ชลบุรี
– จ. กรุงเทพ
– จ. นครราชสีมา