ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

ลูกเสือแห่งชาติ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักลูกเสือแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

ผลการประชุม
รับทราบ การทูลเกล้าถวายเครื่องหมายวูดแบดจ์สี่ท่อน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในกิจการลูกเสือมาโดยตลอด

รับทราบ สั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 และกฎบัตรตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้บริหารและบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์สายบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เห็นชอบ รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ์ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีประจำปี 2562 จำนวน 16 ราย และเห็นชอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประจำปี 2561 จำนวน 910 ราย

เห็นชอบ ให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ตรวจราชการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ดังนี

1) ผู้ตรวจราชการลูกเสือฝ่ายกลั่นกรองกฎหมาย
2) ผู้ตรวจราชการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ
3) ผู้ตรวจราชการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร
4) ผู้ตรวจราชการลูกเสือฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
5) ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาค่ายลูกเสือ

เห็นชอบ ร่างหลักเกณฑ์การมอบอำนาจของเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก พ.ศ. …โดยกำหนดให้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จะมอบอำนาจให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติกำหนด ซึ่งปัจจุบันได้มีการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว โดยมีสาระสำคัญในประเด็นผู้รับมอบอำนาจ ดังนี้

1) ผู้บริหารภายในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้แก่ รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
2) ผู้บริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด หัวหน้าสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
3) ผู้บริหารหน่วยงานอื่น ได้แก่ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน

อนุมัติ เบิกจ่ายเงินงบประมาณพัฒนาค่ายลูกเสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนอุดหนุนทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณพัฒนาค่ายลูกเสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับค่ายลูกเสือจังหวัด รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด เป็นเงิน 51,450,600 บาท
เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 เพื่อให้การบริหารกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาคมีความคล่องตัว และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เฉพาะในประเด็นที่สำคัญและจำเป็น 3 ประเด็น ดังนี้

1) แก้ไขตำแหน่งทางราชการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน
2) แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด และสำนักงานลูกเสือจังหวัด
3) แก้ไขเปลี่ยนแปลง บางตำแหน่งของคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดให้เกิดความเหมาะสม

ขอขอบคุณที่มาข่าวและรูปภาพจาก ศธ. 360