ภาระครูไทย ที่มากกว่าคำว่า ‘สอน’

ภาระครูไทย
สำหรับครูไทย อาชีพนี้ไม่ได้มีแค่หน้าที่ที่ทำการสอนเท่านั้น แต่ครูไหยยังแบกภาระและหน้าที่ไว้อีกมากไว้ด่วยเช่นกัน ภาระครูไทยนั้นมีมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาด การเรียนการสอนต้องปรับตัวขนานใหญ่ คุณครูไทยต้องอัพสกิลพัฒนาการสอน อีกทั้งสกิลด้านต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้ในการสอนออนไลน์ ถือเป็นการเพิ่มภาระครูไทยอีกเป็นอย่างมาก บทความขอนำเสนอภาระครูไทยในด้านต่างๆ โดยประมาณ ดังนี้
ภาระครูไทย : ต้องทำงานธุรการ พัสดุ บริหารในโรงเรียนงานที่ต้องจัดการภายในโรงเรียน เช่น
– งานเอกสาร : ทำใบรับรอง สมัครเรียน ลาออก
– งานการเงินงบประมาณ : ทำบัญชี รายรับรายจ่าย เบิกงบประมาณ- งานพัสดุ : ดูแลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดซองประมูล คีย์พัสดุเข้าระบบ
– งานบุคคล : เช็กขาดลามาสาย ดูเรื่องเงินเดือน
– งานทั่วไป : อนามัย อาคารสถานที่ ประกัน และอื่นๆ อีกมากมายหากเกิดข้อผิดพลาดก็มีความผิดทางวินัย.

ภาระครูไทย : ต้องทำประเมินบุคคล
-ประเมินโรงเรียนบ่อยๆโรงเรียนจะมีการประเมินบ่อยครั้ง ทั้งการประเมินบุคคล เช่น ประเมินปรับเงินเดือน ทำวิทยฐานะ รวมไปถึงการประเมินคุณภาพโรงเรียน ที่บุคลากรในโรงเรียนต้องช่วยกัน เช่น จัดสภาพโรงเรียน ทำเอกสารต่างๆ ที่มีบ่อยครั้งจนเกินความจำเป็น

ภาระครูไทย : ครูต้องดูแลงานตามโอกาส ไปแข่งขัน ไปประชุม ต้อนรับผู้ใหญ่นอกเหนือจากการบริหารภายในโรงเรียนแล้ว ยังมีงานที่ต้องรับผิดชอบในบางโอกาส เช่น มีมหกรรมพานักเรียนไปแข่งขัน ไปประชุม ดูงาน จัดงานเกษียณ ต้อนรับผู้ใหญ่ รวมไปถึงงานบริการชุมชนด้วย.

ต้องทำมากกว่า 10 โครงการต่อปีการศึกษาในแต่ละปีจะมีการจัดโครงการต่างๆ มากมาย ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนในฝัน โรงเรียนสีขาว โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งโครงการเหล่านี้มีมากกว่า 10 โครงการต่อปีการศึกษา และครูต้องเป็นคนรับผิดชอบโครงการด้วย

ภาระครูไทย : ต้องปรับตัวตามนโยบายของกระทรวงซึ่งในแต่ละปีนั้นจะมีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงด่วน กระทันหันโดยที่ไม่อาจทราบได้ โดยภาระงานเอกสารก็จะตกตามมาด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้เป็นภาระที่ครูไทยต้องเจอโดยประมาน หากใครที่อยากจะเป็นครูหรือมีใจรักในสายงานนี้อาจจะต้องเตรียมรับมือและปรับตัวอยู่โดยตลอดเช่นกันนั่นเอง เพราะอาชีพครูนั้น ไม่ได้หมายถึงการทำการสอนอย่างเดียว แต่ยังแฝงมาด้วยภาระอื่นๆ อีกด้วย

ที่มา : www.facebook.com/onenews31