มาทำความรู้จักอาชีพ ครู

ครู
อาชีพครู คือ ครู คือบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน(พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546)

โดยครูมีหน้าที่ ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยวิธีการสอนและการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบให้แก่ศิษย์ พัฒนาศักยภาพของนักเรียนตั้งแต่ทักษะพื้นฐานทางวิชาการ หลักการคิดเขียนเรียน
โดยหล่อหลอมให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ อาชีพครู ยังสามารถจำแนกออกได้หลายประเภทตามลักษณะการสอนและลักษณะของสังกัดอีกด้วย

ลักษณะการทำงานของครู

ครูปฐมวัย คือ ครูที่สอนในระดับการศึกษาก่อนประถมศึกษา มีหน้าที่จัดเตรียมออกแบบและจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เหมาะสมตามวัย และส่งเสริมให้เด็กมีทักษะความพร้อมตามศักยภาพและเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

ครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือครูที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยแยกออกเป็น 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ

ครูอาชีวศึกษา คือครูที่ทำการสอนในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งนอกจากจะมีตามแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้และการแนะแนวแล้ว ยังรวมถึงครูที่สอนงานอาชีพที่แต่ละสถาบันเปิดรับ เช่น ช่างศิลปะ ช่างยนต์ เป็นต้น
ครูแนะแนว ทำหน้าที่แนะแนวและให้คำปรึกษา ในเรื่องการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา โดยเตรียมข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อกระตุ้นพวกเขาให้มีความเข้าใจตนเอง รู้ว่าชอบอะไร มีความถนัด ความฝันว่าอยากจะเป็นอะไรในอนาคต ครูแนะแนวจึงถือเป็นครูที่ช่วยผลักดันและชี้แนวทางไปสู่เป้าหมายของนักเรียน

ครูการศึกษาพิเศษ คือ ครูที่จบการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษโดยตรง เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ โดยจะใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ออกแบบและบูรณาการให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพครู

1. ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์)
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง ตามวิชาที่ตนถนัด
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
5. รักเด็ก มีจิตใจโอบอ้อมอารี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
6. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู
7. รักการแสวงหาความรู้
8. ชอบการสอน
9.มีจิตวิทยาที่ดี
10.มีความอดทนสูง การ

แนวทางการพัฒนาอาชีพครู

1. ครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1.2 ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1.3 ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
2. ครูเอกชน
3. ครูอัตราจ้าง
4. ครูพี่เลี้ยงเด็ก
5. ผู้อำนวยการโรงเรียน
6. เจ้าของกิจการสถานศึกษาเอกชน
7. เจ้าของกิจการโรงเรียนกวดวิชา
8. เปิดสอนพิเศษ
9. ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นักวิชาการ
11. นักการศึกษา

อาชีพใกล้เคียงหรือมีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกับอาชีพครู

ติวเตอร์โรงเรียนกวดวิชา
เจ้าหน้าที่ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการ
นักการศึกษา
เจ้าของโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
นักจิตวิทยา