รวมไว้ให้แล้ว!! สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ล่าสุด ปี 2563 จาก สสวท.

           ใกล้เปิดเทอมเข้าทุกที!! เหล่าคุณครูผู้สอนต้องเร่งทำงาน เตรียมการเรียนการสอนให้พร้อมรับนักเรียน ทั้งแผนการเรียนการสอน สื่อการสอนในวิชาต่างๆ ซึ่งเรามีสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ล่าสุด ปีการศึกษา 2563 จาก สสวท. มาให้คุณครูที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดาวน์โหลดกันได้
         ซึ่งทาง สสวท.ได้จัดทำวีดิทัศน์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงในเว็บ  http://proj14.ipst.ac.th/ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยภายในเว็บไซต์ จะมีสื่อวีดิทัศน์ที่เหมาะสำหรับครูผู้สอนใช้ประกอบกับการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ครูสามารถมอบหมายให้นักเรียนศึกษาวีดิทัศน์ล่วงหน้าเพื่อนำมาอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
          ตัววีดิทัศน์ที่จัดทำขึ้นนี้ สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีเนื้อหาครอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม โดย สสวท. ได้อัพโหลดวีดิทัศน์บทเรียนแรกเข้าระบบแล้ว ส่วนบทเรียนอื่นๆ จะทยอยอัพโหลดเข้าในระบบต่อไป คุณครูสามารถเข้าไปศึกษาและอัพเดทข้อมูลได้
         เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ จะมีระดับชั้นเรียนให้ครูเลือก เนื้อหาในตัวเว็บ ครอบคลุมตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
#LearnEducation #LearningSolutionForAll