รวมไอเดียการสอนในยุคออนไลน์ สอนยังไงให้ใกล้ชิดเด็กเสมือนเรียนในห้องปกติ

ไอเดียการสอน

เมื่อโลกในยุค Globalization การพัฒนาของระบบการเรียนรู้ และสถานการณ์ที่ไม่อาจรับมือแทรกเข้ามา โดยจะเห็นได้จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทุกคนต้องปรับตัว โดยเฉพาะเด็กๆ ในวัยเรียนรู้ที่กำลังศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ จากที่เคยไปโรงเรียนก็ต้องปรับตัวด้วยการเรียนรู้แบบ Learning From Home ระบบการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนไป โรงเรียนต้องหา Solution รับมือสถานการณ์ คุณครูต้องปรับการเรียนการสอน บทความนี้มีไอเดียการสอนออนไลน์มาแบ่งปันคุณครูผู้สอนกัน

รวมไอเดียการสอนในยุคออนไลน์

วิธีสอนแบบทำงานรับผิดชอบร่วมกัน : ( Co – operative Leanning )
เป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนทำงานร่วมกันและช่วยเหลือ กันในชั้นเรียน ซึ่งจะสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน และยังเพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่ยอมรับซึ่งกันและกัน สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้เรียนทุกคน นอกจากนี้ยังเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกด้วย
โดยอาจจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันในการเรียนออนไลน์ อาจจะเป็นการสร้าง Link meeting แยก ให้นักเรียนจับกลุ่มเพื่อร่วมระดมไอเดียตามห้อง และนำมาเสนอในห้องกลางนั่นเอง

วิธีสอนแบบระดมพลังสมอง ( Brainstorming )
การระดมสมอง ความหมาย หมายถึง วิธีสอนที่ใช้ในการอภิปรายโดยทันที ไม่มีใครกระตุ้น กลุ่มผู้เรียนเพื่อหาคำตอบหรือทางเลือกสำหรับปัญหาที่กำหนดอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาสั้นโดย ในขณะนั้นจะไม่มีการตัดสินว่า คำตอบหรือทางเลือกใดดีหรือไม่อย่างไร โดยการสอนออนไลน์นั้นอาจเป็นการโยนโจทย์ไว้และให้นักเรียนช่วยกันกดยกมือเพื่อตอบแสดงความคิดเห็น ถือเป็นการหัดให้ร่วมระดมไอเดียและกล้าแสดงออกอีกด้วย

วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง ( Simulation )
วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง หมายถึง วิธีสอนที่จำลองสถานการณ์จริงมาไว้ใน ชั้นเรียน โดยพยายามทำให้เหมือจริงที่สุด มีการกำหนดกติกาหรือเงื่อนไข แล้วแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มให้ เข้าไปเล่นในสถานการณ์จำลองนั้น ๆ ด้วยกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการเผชิญกับปัญหา จะต้องมีการตัดสินใจและใช้ไหวพริบ โดยหากการเรียนออนไลน์นั้นอาจใช้การสร้างความรู้สึกเสมือน Set พื้นหลังเป็นสถานการณ์นั้นๆ โดยทั้งผู้สอนและนักเรียนร่วมเปลี่ยนภาพพื้นหลังเป็นสถานการณ์เดียวกันได้นั่นเอง

วิธีสอนโดยใช้เกมส์
การสอนโดยใช้เกมส์ คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และนำเนื้อหาและข้อมูลของพฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น โดยอาจนำเกมมาใช้ร่วมกับการสอนได้สำหรับการเรียนออนไลน์ เช่น แอปคำถาม Kahoot, หรือแอปเกมต่างๆ

วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง
วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและ แก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาจริง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ ความคิดขอผู้อื่น ช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น สำหรับการสอนออนไลน์คุณครูวรมีคลิปตัวอย่างมาประกอบการเรียน เปิดควบคู่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น