รับมืออย่างไร? เมื่อนักเรียน เรียนไม่รู้เรื่อง

เรียนไม่รู้เรื่อง
ปัญหาเรียนไม่รู้เรื่องสำหรับนักเรียน ถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคุณครูนอกจากคุณครูจะมีหน้าที่สอน และดูและพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว คุณครูยังมีหน้าที่หาเทคนิคกระตุ้นการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งหากผู้เรียนมีภาวะเรียนไม่รู้เรื่องแล้วด้วยนั้น ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากปัจจุยภายในหรือภายนอก คุณครูผู้สอนย่อมจำเป็นต้องหามือรับ ปรับสู้กับปัญหาเหล่านี้
เทคนิครับมือ เมื่อนักเรียนเรียนไม่รู้เรื่อง
นักเรียนเรียนไม่รู้เรื่อง : สลับที่นั่ง
การสลับที่นั่งให้นักเรียน จะช่วยให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่มากขึ้น นักเรียนบางคนที่ถูกจูงใจจากสภาพแวดล้อมได้ง่าย ก็ควรให้นั่งห่างจากหน้าต่าง และควรนั่งใกล้กับครูผู้สอน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีสมาธิมากขึ้น
นักเรียนเรียนไม่รู้เรื่อง : ลดเสียงรบกวนจากภายนอก
ถ้าสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนมีความอึกทึกครึกโครมเกินไป จนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้นักเรียน ก็ควรที่จะหาวิธีแก้ไขหรือลดทอนปัญหาของอุปสรรคดังกล่าว
นักเรียนเรียนไม่รู้เรื่อง : ปรับปรุงวิธีการสอน
รูปแบบวิธีการสอนของครูผู้สอนแต่ละคนนั้น อาจไม่ได้สอดคล้องการเรียนรู้ของนักเรียนได้ทุกคน นักเรียนบางคนอาจเรียนรู้ได้ดีกับวิธีการสอนแบบหนึ่ง แต่บางคนก็อาจเรียนรู้ได้ดีกับการสอนอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกัน
นักเรียนเรียนไม่รู้เรื่อง : ให้เวลาสำหรับสำหรับการถามคำถาม
หลังจากจบบทเรียนในแต่ละวัน ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถสอบถามถึงข้อสงสัยและประเด็นต่าง ๆ ที่ไม่เข้าใจ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น
นักเรียนเรียนไม่รู้เรื่อง : สอนซ้ำ
บางครั้งสถานการณ์ต่าง ๆ อาจบีบบังคับให้ครูผู้สอนต้องเร่งสอนเพื่อให้ทันกับระยะเวลาในการศึกษา จนส่งผลให้นักเรียนบางส่วนอาจเรียนรู้ตามไม่ทัน ซึ่งปัญหานี้ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนเรียนไม่รู้เรื่อง ดังนั้นจึงควรหาเวลาเพิ่มเติมในช่วงพัก หรือหลังเลิกเรียนสำหรับการสอนซ้ำให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้ทันตามเนื้อหา
นักเรียนเรียนไม่รู้เรื่อง : สอนเสริม
สำหรับปัญหาการเรียนไม่รู้เรื่องของนักเรียนบางคนในชั้นเรียน ครูผู้สอนอาจใช้วิธีการสอนเสริมเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนกลุ่มที่เรียนไม่รู้เรื่อง สามารถเรียนรู้ได้เหมาะสมมากขึ้นได้
นักเรียนเรียนไม่รู้เรื่อง : พูดคุยให้คำปรึกษากับนักเรียน
บางครั้งปัญหาครอบครัวหรือปัญหาส่วนตัว อาจส่งผลกระทบทำให้นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียนรู้ ซึ่งถ้าครูผู้สอนสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติดังกล่าว อาจเรียกนักเรียนไปพูดคุยและให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสม
นักเรียนเรียนไม่รู้เรื่อง : แนะนำผู้ปกครอง
ปัญหาการเรียนไม่รู้เรื่องของนักเรียน บางครั้งอาจเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าแค่การปรับพฤติกรรมนักเรียนเช่น ปัญหาการบกพร่องในการเรียนรู้ หรือปัญหาครอบครัว ดังนั้นการพูดคุยแนะนำผู้ปกครองในแนวทางที่เหมาะสมในการช่วยเหลือนักเรียน จะทำให้นักเรียนผ่านพ้นปัญหา และสามารถเรียนรู้ได้ตามปกติ

ที่มา :  trueplookpanya