รู้จัก 5 On ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

5 On

ในยุคที่การเรียนรู้เปลี่ยนไป ทั้งครูนักเรียน โรงเรียน ผู้ปกครองต้องปรับตัวสำหรับการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน on site เรียนในห้องปกติ เรียน Online เรียนผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค บทความนี้พร้อมแนะนำการเรียนรู้ในรูปแบบ 5 On เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน รับมือได้ทุกสถานการณ์

การเรียนรู้ 5 On
1. Online 2. On Demand 3. On Air 4. On Hand และ  5. On Site

การเรียนรู้ 5 On : Online
การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง การเรียนทางไกล , การเรียนผ่านเว็บไซต์ อีกด้วย
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) จะเป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร
ลักษณะสำคัญของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning)
ผู้เรียนเป็นใครก็ได้ อยู่ที่ใดก็ได้ เรียนเวลาก็ใด เอาตามความสะดวกของผู้เรียนเป็นสำคัญ เนื่องจากโรงเรียนออนไลน์ได้เปิดเว็บไซต์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
มีสื่อทุกประเภทที่นำเสนอในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะทั้ง ข้อความ , ภาพนิ่ง , ภาพเคลื่อนไหว , เสียง , VDO ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจ ในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทำให้เหตุภาพของเนื้อหาต่างๆง่ายดายมากขึ้น
ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความต้องการ
เอกสารบนเว็บไซต์ที่มี Links ต่อไปยังแหล่งความรู้อื่นๆ ทำให้ขอบเขตการเรียนรู้กว้างออกไป และเรียนอย่างรู้ลึกมากขึ้น
ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning)
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เนื่องจากไม่ได้จำกัดอยู่ในสถานที่เดียวเท่านั้น
เกิดเครือข่ายความรู้ โยงใยออกไปไกล
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ช่วยลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้ในเมืองกับท้องถิ่น
การเรียนรู้ 5 On : On Demand
การเรียนแบบ On-Demand Learning คือเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ตามที่ต้องการ และเลือกหัวข้อ และระยะเวลาได้ด้วยตนเองแบบเฉพาะเจาะจงได้ มีความสะดวก และมีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง
การเรียนรู้ 5 On : On Air
การจัดกาเรียนรู้แบบ On-Air เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว ผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลักโดยส่งสัญญาณจากครูผู้สอนต้นทางมาจากโรงเรียนต้นทางนั่นเอง
การเรียนรู้ 5 On : On Hand
การเรียนการสอนแบบ ON-HAND เป็นรูปแบบการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การรับชม โดยการนำหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง ซึ่งจะมีจัดการสอนผ่านทางระบบ Video Conference หรือระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) ของโรงเรียน หรือระบบที่ สพท. ได้เตรียมไว้
การเรียนรู้ 5 On : On Site
การเรียนการสอนแบบ On-site คือ การเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ หรือการเรียนที่สถานศึกษา โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุ ขและประกาศของ ศบค.จังหวัด อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ Learn Education ได้เล็งเห็นอนาคตและมองภาพรวมการศึกษา จึงได้จัดแพลทฟอร์มการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการเรียนการสอน สะดวกทั้งผู้สอนเข้าถึงทั้งผู้เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่าน รูปแบบ Blended Learning จาก LearnEducation ที่มีหลักสูตรเนื้อหาครอบคลุม ผู้เรียนผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ที่ไหนเมื่อไหร่ก็พร้อมเรียนรู้ได้ตลอดเวลา