คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (วิทยาการคำนวณ)

วิทยาการคำนวณ
รวมไว้ให้คุณครูได้โหลดใช้งาน ไม่ต้อง งง หรือสงสัย!!  สำหรับ คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (วิทยาการคำนวณ) ทางเว็บไซต์ http://oho.ipst.ac.th/
ซึ่งเป็นเว็บไซต์จาก สสวท. ได้เผยแพร่ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

*ในระดับชั้นประถมศึกษาคำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณจะรวมอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์

โดยคุณครูสามารถโหลด คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (วิทยาการคำนวณ) ไปใช้งานได้เลย

*** การนำเอกสารไปเผยแพร่โปรดอ้างอิงแหล่งที่มา ***

แหล่งที่มาของเอกสาร : http://oho.ipst.ac.th/ipst-course-description-primary-science/