เหมาะกับใคร?

  •  เหมาะกับทุกโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเนื้อหาผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

คอร์สเรียน

  •  เนื้อหาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

ระดับชั้น

  • ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ประกอบด้วย

  • หนังสือเรียน

  • คู่มือครู

สนใจหลักสูตรนี้