ศธ.ประกาศ ยกเลิกการใช้สัดส่วนผล O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3

O-net

กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ ยกเลิกสัดส่วนการใช้ผลสอบ O-NET เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการดำเนินการทดสอบ O-NET ของ สทศ.ทั้งนี้ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ

วันที่ 12 ก.พ. 2564 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สาระสำคัญคือ


เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2563 ที่กำหนดให้ยกเลิกการทดสอบเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการดำเนินการทดสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ


ดังนั้น เพื่อให้การใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รมว.ศึกษาจึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2559 เฉพาะระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยในส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้สัดส่วนคงเดิม คือ 70:30 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ขอบคุณที่มา : workpointtoday