สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์ นับชั่วโมง ว.21 ได้ 15 ชั่วโมง หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

อบรมออนไลน์
สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์ นับชั่วโมง ว.21 ได้ 15 ชั่วโมง หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยเปิดให้เข้าอบรมผ่านระบบ E-LEARNING กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งขณะนี้หลักสูตรที่เปิดคือ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยคาดว่าจะมีหลักสูตรอีกหลายหลักสูตรเปิดเพิ่ม
อบรมออนไลน์
โดยหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะแบ่งเป็นทั้งหมด 6 หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
หน่วยที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หน่วยที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หน่วยที่ 4 การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
หน่วยที่ 5 การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย
หน่วยที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการประเมินระดับนานาชาติ

 

วิธีการเข้าเรียน และเกณฑ์การพิจารณาผลการฝึกอบรม

1. ผู้เข้าเรียนสามารถเลือกเรียนหน่วยการเรียนได้ทั้ง 6 หน่วย
2. ผู้เข้าเรียนที่ประสงค์ขอนับคะแนนชั่วโมงการฝึกอบรมของโครงการฯ ตามประกาศของเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ผู้เข้าเรียนจะต้องเข้าเรียนให้ครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน
 

เกณฑ์การพิจารณา

1. ผู้เข้าเรียนจะต้องเข้าเรียนในแต่หน่วยให้ครบ 100 %
2. ผู้เข้าเรียนจะต้องทำการทดสอบหลังเรียนให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 60 %
3. ผู้เข้าเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในข้อ 1 และ ข้อ 2 ที่จะนำผลการฝึกอบรมไปนับคะแนนชั่วโมงการฝึกอบรมของโครงฯ ตามประกาศของเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. จะต้องผ่านเกณฑ์ให้ครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน
4. กรณีผู้ที่จะได้รับใบวุฒิบัตร เฉพาะผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมครบทั้ง 6 หน่วยตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตรที่ทาง กคศ. กำหนด

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารรับรองจาก ก.ค.ศ.  >>