สพฐ.ไฟเขียว! เสนอ ลดภาระงานครู ไม่ให้มีภารกิจนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน

ลดภาระครู

สพฐ.ไฟเขียว! เสนอ ลดภาระงานครู ไม่ให้มีภารกิจนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล็งเสนอ ลดภาระงานครู ไม่ให้มีภารกิจนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน

โดยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04011/ว295 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานวิเคราะห์การลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน โดยเรียนไปยัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ความดังนี้

    ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอโครงการที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2564 ให้แก่ประชาชน โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะให้ครูได้จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ จึงขอเสนอโครงการลดภาระงานครูไม่ให้มีภารกิจนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 รับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอด้วยแล้ว

    ในการนี้ เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์การลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการลดภาระงานครูที่นยอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน และขอเรียนเชิญบุคลลากรในสังกัดของท่าน ที่มีรายชื่อเป็นคณะทำงานตามคำสั่งที่ส่งมาด้วย  เข้าร่วมประชุมตามกำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาตน ได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการเดินทางมาพร้อมนี้

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งบุคลากรผู้มีรายชื่อตามคำสั่งเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป

ลดภาระครู

ขอขอบคุณที่มาจาก ครูวันดี