สสวท. เปิดรับสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบออนไลน์

อบรมสสวท

ทางสสวท. สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบออนไลน์ โดยเปิดรับสมัครอบรมครู โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. หลักสูตรเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น จำนวน 2 รุ่น สมัครถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยระบบออนไลน์

โดยหลักสูตร หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 300 คน (จำนวน 2 รุ่น
รุ่นละ 150 คน)

โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมดังนี้


1. รับเฉพาะครูที่อยู่ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.ที่ได้รับมอบหมายในการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ รวมทั้งมีประสบการณ์การสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 ปีเท่านั้น


2. มีความสนใจในด้านการวัดและประเมินผล


3. สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลา


4. ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมอบรมตามกำหนดการของ สสวท.


5. รับสมัครไม่เกินโรงเรียนละ 1 คน หากกรอกข้อมูลซ้ำ สสวท.จะยึดข้อมูลสุดท้ายเป็นสำคัญ


6. หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด จะให้สิทธิ์ผู้เข้ารับการอบรมตามลำดับการสมัคร โรงเรียนละ 1 คนก่อน จากนั้นจึงจะพิจารณาผู้สมัครคนที่ 2 เป็นลำดับถัดไป
7. สสวท. จะพิจารณาสิทธิ์อบรมให้กับโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมหลักสูตรนี้ก่อน


8. การพิจารณาผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นสิทธิ์ขาดของ สสวท. และถือเป็นที่สิ้นสุด


9. ท่านที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการอบรม สสวท. จะส่งหนังสือราชการไปให้ท่านทางอีเมล เพื่อใช้ดำเนินการต่อไป โปรดให้อีเมลที่ใช้งานได้และยังมีพืนที่สำหรับรับอีเมลฉบับใหม่

โดยท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมและสมัครได้ด้วยลิงค์ด้านล่าง 

ขอขอบคุณที่มา จาก สสวท. และ เพจครูอาชีพ