หากสนใจกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ทำไมต้องใช้

ONLINE BLENDED Learning Solution?

การันตีผลการเรียนดีขึ้น

ขั้นตอนการสอนที่ถูกต้องจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น

ลดภาระครู

ทําให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีเวลาในการทํางานเอกสารอื่นๆ

เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้

เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนและโรงเรียน

Learn Anywhere

เรียนได้ทุกที่ ไม่มีข้อจํากัด สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง โรงเรียนจะมีภาพลักษณ์ด้านผู้นํานวัตกรรมทางการศึกษา

จํานวนการสมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้น

จํานวนการสมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มเลิร์นในชั้นเรียนพร้อมมีคุณครูควบคุมการสอน

หลักสูตรโรงเรียน

นวัตกรรมการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนและโรงเรียน

Partners

ร่วมผลักดันด้านการศึกษา