หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ม3 เล่ม2     

ประเภทสื่อการเรียนรู้  หนังสือเรียน 

เลข ISBN 978-616-8172-15-5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่3

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ผู้เรียบเรียง นายเฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย และนายวรกฤษณ์ ศุภพร

จำนวนหน้า 266 หน้า

กระดาษ 80 แกรม

น้ำหนัก(กรัม) 470 กรัม

ดาวน์โหลดตัวอย่าง

ตัวอย่างเนื้อหา
สไลด์ช่วยสอน
ใบงาน
เฉลยใบงาน
ตัวอย่างสื่อเสริมด้านในคิวอาร์โค๊ด
ตัวอย่างแบบทดสอบออนไลน์ด้านในคิวอาร์โค้ด