หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ม1 เล่ม2     

ประเภทสื่อการเรียนรู้  หนังสือเรียน 

เลข ISBN 978-616-8172-05-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่1

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ผู้เรียบเรียง นายเฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย และนายวรกฤษณ์ ศุภพร

จำนวนหน้า 245 หน้า

กระดาษ 80 แกรม

น้ำหนัก(กรัม) 500 กรัม

ดาวน์โหลดตัวอย่าง

ตัวอย่างเนื้อหา
สไลด์ช่วยสอน
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
ใบงาน
เฉลยใบงาน
ตัวอย่างสื่อเสริมด้านในคิวอาร์โค๊ด
ตัวอย่างแบบทดสอบออนไลน์ด้านในคิวอาร์โค้ด