หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Young Achievers P.5

หนังสือเรียน หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Young Achievers P.5     

ประเภทสื่อการเรียนรู้  หนังสือเรียน 

เลข ISBN 978-84-668-1807-0

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ

ชั้น ประถมศึกษาปีที่5

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ผู้เรียบเรียง Suzanne Harris

จำนวนหน้า 136 หน้า

กระดาษ 80 แกรม

น้ำหนัก(กรัม) 390 กรัม

ดาวน์โหลดตัวอย่าง

ตัวอย่างเนื้อหา