หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Young Achievers P.6

หนังสือเรียน หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Young Achievers P.6     

ประเภทสื่อการเรียนรู้  หนังสือเรียน 

เลข ISBN 978-84-668-2014-1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ

ชั้น ประถมศึกษาปีที่6

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ผู้เรียบเรียง Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle

จำนวนหน้า 132 หน้า

กระดาษ 80 แกรม

น้ำหนัก(กรัม) 385 กรัม

ดาวน์โหลดตัวอย่าง

ตัวอย่างเนื้อหา