หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2

หนังสือเรียน หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    

ประเภทสื่อการเรียนรู้  หนังสือเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลข ISBN 978-616-8172-17-9

ชั้น ประถมศึกษาปีที่6

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ผู้เรียบเรียง นายปรัชญพงศ์ ยาศรี และนายจีราพัสฐ์ สีแจ่ม

จำนวนหน้า 177 หน้า

กระดาษ 80 แกรม

น้ำหนัก(กรัม) 380 กรัม

ดาวน์โหลดตัวอย่าง

ตัวอย่างเนื้อหา