หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1

หนังสือเรียน หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1    

ประเภทสื่อการเรียนรู้  หนังสือเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลข ISBN 978-616-8172-03-2

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่2

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ผู้เรียบเรียง นายปรัชญพงศ์ ยาศรี และนางสาววิศุษฏญา วรวะลัย

จำนวนหน้า 142หน้า

กระดาษ 80 แกรม

น้ำหนัก(กรัม) 300 กรัม

ดาวน์โหลดตัวอย่าง

ตัวอย่างเนื้อหา
สไลด์ช่วยสอน
ใบงาน
เฉลยใบงาน
ตัวอย่างสื่อเสริมด้านในคิวอาร์โค๊ด
ตัวอย่างแบบทดสอบออนไลน์ด้านในคิวอาร์โค้ด