หนังสือที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โดยเนื้อหาผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

เหมาะกับใคร?

  •  เหมาะกับทุกโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเนื้อหาผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

คอร์สเรียน

  • เนื้อหาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

ระดับชั้น

  • ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ประกอบด้วย

  • หนังสือเรียน

  • คู่มือครู

สนใจหลักสูตรนี้