ห้องแล็บเสมือนจริง สนุก เห็นภาพ ด้วย Lab for School จาก LearnEducation

วิทยาศาสตร์กับการทำ Lab การทดลองนั้น ถือเป็นของคู่กันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน และทำให้การเรียนเห็นภาพยิ่งขึ้น แต่เนื่องด้วยในหลายๆ โรงเรียนมีเวลาจำกัด อีกทั้งอุปกรณ์ทำการทดลองไม่ครบ จึงทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์อาจจะขาดการปฏิบัติการทำการทดลองไปได้ 

LearnEducation เล็งเห็นปัญหา พร้อมเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์วิชาวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นกับ Lab for School ปรับคาบเรียนวิทยาศาสตร์ให้สนุก ได้ทำการทดลองเสมือนอยู่ในห้องแล็บจริง สนุก เห็นภาพ เข้าใจง่าย

Lab For School (ห้องทดลองวิทยาศาสตร์) เป็นหลักสูตรที่เน้นการทดลองโดยเฉพาะ อ้างอิงเนื้อหาสาระ มาจากหลักสูตรแกนกลางของกระทรวง พร้อมเก็งข้อสอบวัดระดับการศึกษาระดับชาติ ให้ผู้เรียนเห็นภาพการทดลอง เพิ่มการจดจำ เข้าใจเนื้อหาในทุกหน่วยสาระการเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ในการทำข้อสอบได้ทุกสนาม

โดย Lab For School รวบรวม Lab ครบทั้ง 3 สาระ ครอบคุลมตัวชี้วัด หลักสูตรใหม่ 60

สาระที่ 1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

สาระที่ 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 

สาระที่ 3  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

รวมทั้งหมด 38 Lab การทดลอง

หมดปัญหา เรื่องอุปกรณ์และสถานที่ของทางโรงเรียนมีไม่เพียงพอ เพราะ Lab For School รวมไว้ให้ครบจบในระบบการเรียนเดียว

Lab For School :  เรียนวิทย์ เน้นวิธีคิด เห็นผล ทดลองจริง

-เนื้อหาครบตรงตามสาระการเรียนรู้ และตัวชี้วัด

-การทดลองเห็นภาพเข้าใจง่าย เหมือนนักเรียนได้ทำการทดลองจริงในห้องปฎิบัติการ

-เสริมด้วย Pre-test และ Post-test เพื่อวัดความเข้าใจของนักเรียน

-พร้อมทุกการทดสอบ เสริมเนื้อหาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติต่างๆ

-มีอุปกรณ์การทดลอง และสารเคมี ครบถ้วนโดยครูผู้สอนไม่เสียเวลาในการจัดเตรียม

-ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐานเหมาะกับการทดลองโดยเฉพาะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

-มีครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการทดลองแต่ละหน่วยสาระการเรียนรู้

ตอบโจทย์การเรียนในยุค New Normal พร้อมเรียนรู้ทุกสถานการณ์ ด้วยระบบ LearnAnywhere ที่เป็นการนำนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่! พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคุณครูทุกท่านให้สามารถ “เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง” ออกแบบการเรียนรู้ ออกแบบอนาคตการเรียนได้ด้วยตัวผู้เรียนเอง

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับ คลิก https://bit.ly/3dzYBhd

หรือโทร 02-251-4569