อนุมัติ อนุญาต อนุเคราะห์ ใช้แตกต่างกันอย่างไร?

อนุมัติ อนุญาต อนุเคารห์

อนุมัติ หมายถึง ให้อำนาจกระทำ ตามที่ระเบียบทำหนด

ใช้กรณี : เรื่องที่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการใช้

งบประมาณของหน่วยงาน เช่น อนุมัติโครงการ อนุมัติดำเนินการ อนุมัติหลักการ เป็นต้น

 

อนุญาต หมายถึง ยินยอม ยอมให้ ตกลง

ใช้กรณี :  เรื่องส่วนตัวที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติไม่เกี่ยวกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานและไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของหน่วยงาน

เช่น ขอลากิจ ขอลาป่วย ขอไปเป็นวิทยากร เป็นต้น

 

อนุเคราะห์ หมายถึง เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ

ใช้กรณี : ขอความช่วยเหลือหรือการขอให้อำนวยความสะดวกในลักษณะต่างๆ ซึ่งอาจมีระเบียบปฏิบัติ หรือไม่มีระเบียบปฏิบัติก็ได้ เช่น ขอให้ประชาสัมพันธ์ ขอยืมวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

 

ที่มา : (2555) สมบัติ นพรัก. บทความนักเขียนมืออาชีพ เรื่องอนุมัติ อนุญาต อนุคราะห์. https:/w.sotolnowory/post/12498
FB : ดอกบัวใต้เสาชิงช้า