รวมเครื่องมือช่วยครู ตอบโจทย์การสอนออนไลน์ยุค Online Learning

เครื่องมือช่วยครู ตัวช่วยสอนออนไลน์ ช่วยสอนออนไลน์ แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ สอนออนไลน์ ช่วยครูสอนออนไลน์ เครื่องมือช่วยครู แพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่ การศึกษารูปแบบออนไลน์ การเรียนออนไลน์

ในยุคที่การเรียนการสอนต้องมากับการเรียนควบคู่แบบ Online แน่นอนว่าเครื่องมือช่วยครูในการสอนออนไลน์ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ที่จะเข้ามามีบทบาทช่วยครูและนักเรียน ให้เข้าถึงบทเรียนได้ง่าย เอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนทั้งสองฝ่าย

รวมเครื่องมือช่วยครู ตอบโจทย์การเรียนการสอนออนไลน์ยุค Online Learning

1.เครื่องมือช่วยครู Google Form : เป็นบริการในการสร้างแบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบทดสอบ ออนไลน์ พร้อมเครื่องมือการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยอัตโนมัติ และแสดงผลเป็นกราฟที่สวยงาม พร้อมพื้นที่การเก็บฐานข้อมุลออนไลน์ หรือจะดาวน์โหลด เป็น Excel ก็ได้ จุดเด่น ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน หรือแบบฝึกหัดได้
2.เครื่องมือช่วยครู https://padlet.com : ใช้สำหรับสร้าง กระดานสนทนา สำหรับการส่งงาน การระดมความคิด ฯลฯ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการสอนออนไลน์ที่ครบครัน
3.เครื่องมือช่วยครู Kahoot : คือ โปรแกรมสอนออนไลน์ที่สามารถเล่นเกมส์ผ่านทางเว็บไซต์จากคอมพิวเตอร์ และ แอพพลิเคชั่นจากแอนดรอย เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน จุดเด่นคือ ทำข้อสอบ และแบบสอบถามที่เร้าความสนใจนักเรียนมาก สนุก ตื่นเต้น
4.เครื่องมือช่วยครู Edmodo Edmodo : คือเว็บโปรแกรม (Web Application) โดยมีวัตถุประสงค์รวมการศึกษา (Education) เข้ากับสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานด้านการศึกษา และรองรับเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และสามารถเชื่อมโยงผู้ ใช้ งานหลายกลุ่ม เช่น ผู้เรียน ครูผู้ สอน โรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่ และผู้ปกครอง สามารถติดต่อสื่อสาร ทํางานร่วมกันแบ่งปันเนื้อหา สามารถเข้าถึงการบ้าน สมุดเกรด และประกาศข่าวสารได้อย่างง่าย จุดเด่น คือ สอนออนไลน์ ทำข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย
5.เครื่องมือช่วยครู Chemistry add-in for Word : แปลงคำศัพท์ให้เป็นสมการเคมี พร้อมตารางธาตุ
6.เครื่องมือช่วยครู SongSmith : เพียงร้องเพลงเข้าไป โปรแกรมก็จะสร้างดนตรีให้ และสามารถปรับแต่งเรียบ เรียงเสียงประสานได้อีกด้วย
7.เครื่องมือช่วยครู แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์จาก Learn Education :
นวัตกรรมการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่แบบครบวงจร เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนและโรงเรียน ที่สามารถตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์ และจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ระบบ Online Blended Learning นี้ได้เข้าไปสนับสนุนการเรียนรู้ ในโรงเรียนกว่า 300 โรงเรียน ครอบคลุม 50 จังหวัดทั่วทุกภาค เด็กๆ สามารถต่อยอดการเรียนได้มากกว่า 100,000 คน ทั่วประเทศ
ทดลองใช้ระบบ >> https://bit.ly/3B2DFY7

ที่มา : krustation