“เช่น” “ได้แก่” “อาทิ” ใช้อย่างไรให้เหมาะสม

เช่น อาทิ

การใช้คำว่า “เช่น”

ใช้ยกตัวอย่างคำต่าง ๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน แล้วลงท้ายด้วย ฯลฯ หรือ เป็นต้น

 

การใช้คำว่า  “อาทิ”

ใช้ในการ ยกคำโดยยกมาเฉพาะที่สำคัญหรือลำดับต้น ๆ ไม่ต้องใช้ ฯลฯ และไม่ควรใช้คำว่า “อาทิเช่น” เพราะคำว่า อาทิ และ เช่น มีความหมายเดียวกัน คือการยกตัวอย่าง จึงไม่ควรใช้คำทั้งสองคำนี้ซ้อนกัน

การใช้คำว่า “ได้แก่”

ไม่ใช้ในการยกตัวอย่าง โดยจะต้องยกมาทั้งหมด

 

ที่มา : คู่มือการขียนหนังสือราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ฉบับ พ.ศ. 2561
, คู่มือปฏิบัติงานค้นงานสารบรรณของกรมชลประทน ฉปับปรับปรุง พ.ศ. 2555 และคู่มือการเขียนหนังสือราชการของกรมสุขภาพจิต
FB : ดอกบัวใต้เสาชิงช้า