เปิดทักษะ 5C เพื่อพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพ

5C

ทักษะ 5 C คืออะไร สำคัญกับคุณครูยุคใหม่ยังไง ? ในยุคปัจจุบัน ถือเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีการเรียนรู้ จึงมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัย เทรนด์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล การเรียนออนไลน์ปรับตัวสู้กับสถานการณ์ถือเป็นการปรับตัวสำหรับการศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ตัวครูผู้สอนเองก็จะต้องปรับตัว หากลวิธีมาประยุกต์กับการสอนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย บทความนี้นำเสนอทักษะ 5C ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นที่คุณครูยุคปัจจุบันควรนำมาปรับใช้สอนเด็ก

โดยทักษะ 5C เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพ มีดังนี้

1. ทักษะ C1 : Curriculum development skills
ทักษะการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
หมายถึง หลักสูตรที่มีการผสมผสานสาระตั้งแต่สองกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสองวิชาขึ้นไป หรือกลุ่มสาระวิชาเดียวกันโดยจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ ภายใต้หัวเรื่อง(theme) อย่างสมดุลและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง หัวเรื่องเป็นจุดรวมหรือจุดกลางที่ต้องนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจได้มาจากสาขาต่างๆในวิชาเดียวกัน หรือได้มาจากหลากหลายศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องโดยใช้เครือข่ายความคิด(web) ดังนี้
1) กำหนดหัวเรื่อง(theme) โดยสามารถกำหนดได้จาก

1.1) จากมโนทัศน์(concept) 1.2) จากประเด็นปัญหา (problem) 1.3) จากเรื่องที่เป็นปัญหา(issue) 1.4) จากเรื่องที่ต้องใช้ในการสืบสอบ/แก้ปัญหา (problem solving) 1.5) จากแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการค้นคว้า(resource learning) และ 1.6) จากความสนใจของผู้เรียน(student’s interest)


2) ทำเครือข่ายความคิด (web) หรือ ผังความคิด(concept map)


3) จัดเรียงลำดับเนื้อหาและทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องเพื่อนำไปวางแผนการจัดการเรียนรู้


4) วางแผนจัดการเรียนรู้ โดยระบุมโนทัศน์สำคัญ และกำหนดวัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เตรียมสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ และกำหนดวิธีการประเมินการเรียนรู้

2. ทักษะ C2 : Child – centerd approach skills ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

คือแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม(กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน


3. ทักษะ C3 : Classroom innovation implementation ทักษะการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ยกนวัตกรรมการเรียนรู้มาใช้ประกอบในชั้นเรียน ได้แก่
1) โมเดลซิปปา(CIPPA MODEL) คือรูปแบบที่เป็นแนวคิดเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง(child-centered instruction) คือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทางปัญญาและกระบวนการทางสังคม
3) การเรียนแบบกลุ่ม(group learning) และการเรียนแบบร่วมมือ(co-operative learning) ผู้เขียนอธิบายเกี่ยวกับ กระบวนการกลุ่ม คือบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ร่วมกัน กลุ่มมี 3 องค์ประกอบสำคัญคือ หัวหน้า สมาชิก และกระบวนการกลุ่ม
4) พหุปัญญา(multiple intelligences) คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนควรใช้กิจกรรมหลากหลายวิธีการสอนและเทคนิคการสอนหลากหลาย เพื่อการพัฒนาปัญญาเฉพาะด้านที่ถนัดรวมทั้งการพัฒนาปัญญาหลากหลายให้กับผู้เรียนทุกๆคน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน
5) ผังกราฟฟิก(graphic organizers) คือ แบบของการสื่อสารเพื่อใช้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจง่าย กระชับ กะทัดรัด ชัดเจน


4. ทักษะ C4 : Classroom authentic assessment ทักษะการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง เป็นการประเมินในเรื่องต่อไปนี้
1) ผลการเรียนด้านวิชาการ คือ ความรู้ ความเข้าใจในสาระ
2) การใช้กระบวนการคิด คือ การใช้กระบวนการแก้ปัญหา การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการใช้กระบวนการสร้างความรู้
3) ทักษะ เช่น ทักษะการนำเสนอ ทักษะการเขียน ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการวิจัย
4) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การพัฒนาเจตคติต่อการเรียน การรักเรียน ความเป็นพลเมืองดี ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
5) นิสัยการทำงาน เช่น การทำงานได้สำเร็จตรงเวลา ความรับผิดชอบ ความอดทน

5. ทักษะ C5 : Classroom action research ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยประเภทปฏิบัติการ (action research) มี
เป้าหมายเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ปฏิบัติงานจริง โดยมีครูเป็นผู้ทำวิจัย มีความสำคัญคือเป็นการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงวิธีการสอน เป็นการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นการแสดงความก้าวหน้าของวิชาชีพครู และ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของการวิจัยด้านการศึกษา

ทั้งนี้คุณครูสามารถนำทัก 5C ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบการสอนในยุคปัจจุบัน และพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพได้นั่นเอง


ที่มา : thethanika.blogspot.com