เปิดเงินเดือนครู โรงเรียนรัฐบาล

เงินเดือนครู ตัวช่วยสอนออนไลน์ ช่วยสอนออนไลน์ แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ สอนออนไลน์ ช่วยครูสอนออนไลน์ เครื่องมือช่วยครู แพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่ การศึกษารูปแบบออนไลน์ การเรียนออนไลน์
เงินเดือนอาชีพครูอาชีพครูเป็นอาชีพที่เงินเดือนนั้น อาจจะไม่ได้เริ่มต้นมาก หรืออัตราเงินเดือนเติบโตได้ไว แต่อาชีพครูนั้นมีเกณฑ์เงินเดือนและค่าตำแหน่งแตกต่างกันไป โดยแบ่งเป็นครูรัฐบาล ครูเอกชน โดยอ้างอิงตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เป็นผู้ดูแลด้านทรัพยากรบุคคล แบ่งโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการครูต่ำสุดเดือนละ 15,050 บาท สูงสุด 76,800 บาท ยังไม่รวมเงินประจำตำแหน่งและเงินพิเศษอื่นๆ
เงินเดือนข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 6 ระดับตามอันดับของครู
1.ครูผู้ช่วย
2.คศ.1
3.คศ.2
4.คศ.3
5.คศ.4
6.คศ.5
*คศ. หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. เงินเดือนครูผู้ช่วย
ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,050 บาท
ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นสูง 24,750 บาท

2. เงินเดือนครู คศ.1
ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,440 บาท
ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นสูง 34,310 บาท

3. เงินเดือนครู คศ.2
ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 16,190 บาท
ㆍฐานเงินเดือนขั้นสูง 41,620 บาท
นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.2 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่
ㆍ ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการ 3,500 บาท
ดังนั้น ครู คศ.2 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะ เดือนละ 45,120 บาท

4. เงินเดือนครู คศ.3
ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 18,860 บาท
ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นสูง 58,390 บาท
นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.3 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่
ㆍค่าวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท
ㆍค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท
ดังนั้น ครู คศ.3 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 69,590 บาท
5. เงินเดือนครู คศ.4
ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 24,400 บาท
ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นสูง 69,040 บาท
นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.4 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่
ㆍ ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท
ㆍ ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท
ดังนั้น ครู คศ.4 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 88,840 บาท
6. เงินเดือนครู คศ.5
ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 29,980 บาท
ㆍฐานเงินเดือนขั้นสูง 76,800 บาท
นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.5 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่
ㆍ ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท
ㆍ ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท
ดังนั้น ครู คศ.4 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 108,000 บาท
ที่มา : www.itax.in.th