เปิด 3 ทักษะ ที่คุณ ครูยุคใหม่ ควรมี

ครูยุคใหม่

ครูยุคใหม่ ครูในยุค New Normal นอกจากจะต้องทำกาสอนทำงานเอกวารและงานอื่นๆแล้ว การเสริมสร้างทักษะก็ถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับครูในยุคนี้ โดยบทความนี้จะแนะนำ 3 ทักษะจำเป็นสำหรับครูยุคใหม่

ทักษะด้านวิชาการ Acaemic skills
ครูยุคใหม่ต้องพยายามอัพเดททักษะด้านงานวิชาการ นอกจากจะต้องคอยตามข่าวสารจากทางกระทรวงแล้ว ยังต้องตามเทรนด์โลกเพราะวิชาการเป็นอะไรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณครูต้องหมั่นศึกษางานด้านนี้ไว้เพื่อต่อยอดกับวิชาชีพและทักษะการสอนด้วย
ทักษะด้านการสื่อสาร Communication skills
โดยการเป็นครูนั้นควบคุ่กับการสื่อสารเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะกับเด็กกับครูด้วยกันหรือกับผู้ปกครอง ฉะนั้นทักษะด้านนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ครูควรจะต้องมี
ด้านภาษา ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ครูควรใช้ภาษาต่างประเทศค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากทักษะดังกล่าวจะเป็นทักษะที่ใช้ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ การแลกเปลี่ยนความรู้กับชาวต่างประเทศ การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ
ทักษะในการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ อยากค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลา ไม่ตัดสินคำตอบว่าผิดเสมอ คำตอบอาจขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ผู้เรียนตอบว่าให้เหตุผลว่าอย่างไร
ทักษะด้านพัฒนาสื่อการสอน Technical skills
คือ กลวิธีต่างๆที่ใช้เสริมกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทำใดๆ เพื่อช่วยให้กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือการกระทำนั้นๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
การแบ่งทักษะการสอนนั้น มีแนวคิดแตกต่างกันหลายแบบ ดีเวท ดับบลิว แอลเลน (Dewight W.Allen)ได้จะแนกออกเป็น18ทักด้วยกันคือ
1.การสร้างสัมพันธ์
2.การวางขอบข่ายเนื้อหา
3.การสรุปผลลับ
4.การมีพฤติกรรมเอาใจใส่ในตัวผู้เรียน
5.การหาผลย้อนกลับหรือข้อมูลย้อนกลับ
6.การเสริมกำลังใจ
7.การพูดทบทวนและย้ำเตือน
8.การควบคุมการมีส่วนร่วมในการเรียนของนักเรียน
9.การอธิบายและใช้ตัวอย่าง
10.การตั้งคำถาม
11.การใช้คำถามชั้นสูง
12.การใช้คำถามชุด
13.การให้นักเรียนเงียบและการแนะนำโดยไม่ใช้คำพูด
14.การกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถามเอง
15.การสื่อความหมายที่สมบูรณ์
16.การแปรเปลี่ยนตัวกระตุ้น
17.การบรรณยาย
18.การบอกให้นักเรียนรู้ตัวว่าต้องตอบคำถามตัวว่าต้องตอบคำถาม
 
ที่มา : kruchanvitcom