เปิด 7 ขั้นสร้างความฉลาด 7 ด้าน เพื่อความสุขในชีวิต

เกมสนุกๆ

เพราะการเรียนรู้ ไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้น มนุษย์เราจึงต้องเรียนรู้วิธีการปรับตัวใช้ชีวิต สร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกันในสังคม บทความนี้จะพาไปรู้จักกับความฉลาด 7 ด้าน (7Q) เพื่อสร้างการเรียนรู้สร้างความเข้าใจและสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ โดยความฉลาด 7 ด้าน (7Q)มีดังนี้

 

1.IQ : Intelligent Quotient

ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา ความสามารถในเชิงวิชาการ อาทิ การคิด วิเคราะห์ คำนวณ ความจำ และการใช้เหตุผล สามารถเสริมสร้าง IQ ได้โดยการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นทานอาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงระบบประสาทและสมอง ออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตให้ปลอดโปร่ง หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ก็จะช่วยเสริมสร้างในส่วนนี้

 

2.EQ : Emotional Quotient

ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การควบคุมอารมณ์ ความสามารถยับยั้งชั่งใจ และแสดงออกถึงอารมณ์ต่างๆ ออกมาได้อย่างเหมาะสม สามารถเสริมสร้าง EQ ได้โดยการฝึกสมาธิ ปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหาร 4 รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำจิตใจให้ผ่องใส มองโลกในแง่ดี รักษากฏระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อสังคม จะช่วยเสริมสร้างในส่วนนี้

 

3.AQ : Adversity Quotient

ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่นในการรับมือกับปัญหาที่เข้ามา สามารถเสริมสร้าง AQ ได้โดยการเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ที่ตนเองไม่เคยทำมาก่อน เช่น การปีนเขา เข้าคอร์สศึกษาหาความรู้ ผจญภัย แคมป์ปิ้ง เพื่อฝึกทักษะในการช่วยเหลือตัวเอง และเรียนรู้ที่จะเอาชนะความยากลำบากหลากหลายรูปแบบนั่นเอง

 

4.CQ : Creativity Quotient

ความฉลาดในการสร้างสรรค์ การมีจินตนาการกว้างไกล มีความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร สามารถเสริมสร้าง CQ ได้โดยการวาดรูป เขียนหนังสือ แต่งเพลง ทำงานศิลปะ หยิบจับของใช้ใกล้ตัวมาต่อยอด ดัดแปลง หาวิธีประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือเป็นการประดิษฐ์ของใช้สไตล์ D.I.Y. ก็ได้ ช่วยส่งเสริมจินตนาการด้วย

 

5.MQ : Moral Quotient

ความฉลาดด้านจริยธรรม ศีลธรรม มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคม รู้จักวางตัวอยู่ในขนบธรรมเนียมอันดีงาม สามารถเสริมสร้าง MQ ได้โดยการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รู้จักกล่าวคำขอโทษเมื่อตนเองทำผิด ประพฤติปฏิบัติชอบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

 

6.PQ : Play Quotient

ความฉลาดด้านการเล่น หรือพัฒนาการทางด้านร่างกาย ความรู้ที่มาจากประสบการณ์ในการสัมผัสเรียนรู้ทุกสิ่งรอบตัว สามารถเสริมสร้าง PQ ได้โดยการฝึกใจให้ปล่อยวาง เปิดใจให้กว้างรับประสบการณ์ใหม่ๆ ทดลองเล่น ลองทำ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ตนเองไม่เคยลองทำบ้าง ไม่จำกัดกรอบการเล่นว่ามีไว้สำหรับเด็กเล็กเท่านั้น เพราะการเล่นช่วยให้คนทุกช่วงวัยผ่อนคลายได้เช่นกัน

 

7.SQ : Social Quotient

ความฉลาดด้านการเข้าสังคม ทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่เพียงลำพังได้ ต้องอาศัยการพึ่งพากันและกัน เป็นเหตุให้มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม สามารถเสริมสร้าง SQ ได้โดยการฝึกทำงานเป็นกลุ่ม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างเท่าเทียม ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน ฝึกมารยาทขั้นพื้นฐาน ยอมรับและเข้าใจในความแตกต่าง

 

ที่มา :  https://undubzapp.com/

#LearnEducation #LearningSolutionForAll