เรียนออนไลน์ ครูแนะ นักเรียนปรับใช้อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ

ยุคสมัยนี้ เรียกว่าการเรียนออนไลน์ หรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ทุกคน ต้องเรียนรู้และศึกษาเพื่อพร้อมรับกับทุกๆ สถานการณ์ หลังเกิดสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ที่ทำเอาทั่วโลกต้องปรับตัว วันนี้เรามีทริคการปรับใช้ สำหรับการเรียนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพมาฝาก

 

1.การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 

ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนนั้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีมากๆ  โดยการที่ครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนนั้น จะช่วยส่งผลให้นักเรียนเองให้ความร่วมมือและพร้อมที่จะเข้าร่วมในการเรียนออนไลน์ได้ 

 

2.ความร่วมมือจากผู้ปกครอง

โดยผู้ปกครองถือเป็นบุคคลที่สำคัญอีกคนหนึ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยและคอยประสานงานระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน ในเรื่องของการเรียนออนไลน์ ทั้งนี้ทางผู้ปกครองเองอาจจะคอยสอดส่องการปฏิบัติงานของนักเรียนจากที่บ้าน พร้อมมีการ Feed back กับครูผู้สอน ซึ่งช่วยให้นักเรียนเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

3.ทรัพยากรในการจัดทำสื่อออนไลน์

ซึ่งการเรียนออนไลน์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าโรงเรียนหรือครูผู้สอนไม่มีอุปกรณ์สำหรับการจัดทำสื่อออนไลน์ต่างๆ หรือแม่แต่การขาดแคลนสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนั้นทรัพยากร รวมถึงเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 

4.ทรัพยากรในการเข้าถึงการเรียนออนไลน์

โดยปลายทางที่เป็นการรับสื่อ เป็นสิ่งที่สำคัยเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการดำเนินการเรียนออนไลน์ในประเทศไทยที่ผ่านมานั้นพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังคงขาดแคลนอุปกรณ์ รวมถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมสำหรับการเรียนออนไลน์ ส่งผลให้หลายครอบครัวจำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติม ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่ต้องประหยัด ในขณะที่บางครอบครัวก็ไม่มีกำลังเพียงพอที่จะจัดหา ทำให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวไม่มีโอกาสได้เรียนออนไลน์ ทำให้เกิดเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและส่งผลทำให้การเรียนออนไลน์นั้นไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงนี้จึงถือเป็นจุดอ่อนและเป็นปัญหาวงกว้างของประเทศที่ต้องทำการแก้ไข และหาวิธีรับมือให้การศึกษาสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง

 

5.ความรับผิดชอบของนักเรียน

การกระตุ้นเด็กเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในตัวเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้การกระตุ้นจะมาจากตัวคุณครูหรือพ่อแม่อย่างเดียวก็เป็นไปได้ไม่ โดยตัวเด็กเองนั้นต้องมีความรับผิดชอบของตัวเองถือเป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์

 

6.การออกแบบแผนการสอน

การออกออกแบบแผนการสอนสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์นั้น ถือเป็นส่วนสำคัญอีกอย่างนี้ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพ  ซึ่งครูผู้สอนจะต้องออกแบบแผนการสอนโดยคำนึงถึงจุดประสงค์ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ ขอบเขตเนื้อหาในการเรียนรู้ รวมถึงต้องคำนึงถึงบริบทที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้ได้บทเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

 

7.ทักษะการถ่ายทอดของครูผู้สอน

ทักษะการถ่ายทอดของครูผู้สอนนั้นถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการเรียนรู้  โดยคุณครูผู้สอนต้องมีปฏิสัมพันธ์และคอยสอดแทรกมุข เสมือนมีนักเรียนอยู่ตรงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งจะส่งผลที่ดีกับตัวผู้เรียนออนไลน์ด้วย

 

8.การติดตามและประเมินผล

ในขั้นนี้การติดตาม ประเมินผลอาจเป็นเรื่องยากสักนิดแต่สำหรับการเรียนออนไลน์นั้น ซึ่งครูผู้สอนอาจจำเป็นต้องใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การสื่อสารออนไลน์ รวมถึงแอปพิเคชั่นที่ใช้ในการประเมินต่างๆ เพื่อช่วยเหลือในการติดตามและประเมินผลนักเรียน ดังนั้นครูผู้สอนจึงจำเป็นจะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ดีและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถติดตามและประเมินผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง

 

ลองนำไปปรับใช้เพื่อให้การเรียนออนไลน์เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

 

ที่มา : https://www.trueplookpanya.com/

#LearnEducation #LearningSolutionForAll