แจกฟรี! ตัวอย่างแผนและสื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับประถมศึกษา

สื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน

ตัวอย่างแผนและสื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ซึ่งในตัวอย่างจะประกอบไปด้วยบันทึกการดำเนินกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ ครบถ้วน

 

ที่มา : www.kruupdate.com