แจกฟรี! สื่อการสอน แบบฝึกหัดการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 โดยสพฐ.

แจกฟรี! สื่อการสอนแบบฝึกหัดการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ คือ คําถามหรือสถานการณ์ ทีต้องการคําตอบมีเนือหาสาระเกียวกับคณิตศาสตร์ เป็นปัญหาทีต้องค้นหาความจริง โดยต้องใช้ ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ในการคิดหาคําตอบ และการตัดสินใจทีจะแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และตามขันตอนด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ วันนี้เรามีส่ือการสอนแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นเจาะโจทย์ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มาให้คุณครูนำไปปรับใช้ได้เลย 

ขอขอบคุณที่มาจาก ครูประถม.คอม