แจกฟรี! แบบฝึกหัดเลขสมการกำลังสองสำหรับเด็กมัธยม พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัดเลข

เตรียมมาพร้อมสำหรับ แบบฝึกหัดเลขสมการกำลังสองสำหรับเด็กมัธยม พร้อมเฉลย

โดยสมการกำลังสอง (quadratic equations) คือ สมการของพหุนามตัวแปรเดียวที่มีดีกรีเท่ากับ 2 การแก้สมการกำลังสอง หมายถึง การคำนวณเพื่อหาค่าของตัวแปร ซึ่งจะได้ค่าตัวแปร 2 ค่า โดยค่าทั้งสองอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ค่าของตัวแปรที่ได้บางครั้งเรียกว่า รากของสมการ หรือ คำตอบของสมการ

ซึ่งโจทย์เหล่านี้สามารถนำมาปรับใช้เป็นทั้งสื่อการสอนและแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้

ที่มา : Math-drill.com